Služby pro děti a studenty

VADY ŘEČI

 • opožděný vývoj řeči /OVŘ/
 • dyslalie /vada výslovnosti/
 • dysfázie /vývojová porucha řeči/
 • balbuties /porucha plynulosti řeči, zadrhávání/
 • tumultus sermonis /breptavost, zrychlená řeč/
 • dysartrie /poúrazové stavy, dopravní nehody, neurolog. onemocnění/
 • kombinované vady /ADHD, LMD, dětská mozková obrna, epilepsie, mentální retardace/
 • autismus /PAS – Aspergův syndrom, Rettův syndrom, dezintegrační poruchy/
 • poruchy komunikace při rozštěpu - rtů, patra, čelisti

VADY SLUCHU

 • nedoslýchavost a jiné vady sluchu
 • hluchota /nácvik řeči u dětí s kochleárním implantátem/

VADY HLASU

 • dětská dysfonie
 • hlasová pedagogika
 • psychogenní poruchy

PEDAG.-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

 • dyslexie /vývojová porucha čtení/
 • dysgrafie /porucha psaní/
 • dyskalkulie /porucha v počítání/
 • dysortografie /porucha pravopisu/
 • výukové a výchovné problémy